ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΚ ΑΜΕΑ ΕΤΟΣ 2015-2016
Αρχική Ανακοινώσεις Σ.Ε.Α.ΑΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΚ ΑΜΕΑ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΚ ΑΜΕΑ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες (ΣΚΠ, Διαβητικοί, Καρκινοπαθείς, Επιληπτικοί, Νεφροπαθείς κλπ.) με ποσοστό αναπηρίας 50% από τη ∆ευτέρα 20-07-2015 έως την ∆ευτέρα 27-07-2015 να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής και παρακολούθησης του επιδοτούμενου προγράμματος για ανέργους ΑΜΕΑ στην Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2015-2016. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Σχολή ΑΜΕΑ Λ. Γαλατσίου 19, Γαλάτσι στην Γραμματεία στον 1οςόροφος. Από τις 09:00 πμ έως 13:30 μμ, Τηλέφωνα σχολής 210-2023687- 210-2110878. και στο www.oaed.gr

Οι ειδικότητες/τμήματα είναι:

Για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης:

 • ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
 • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
 • ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 • ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Για αποφοίτους λυκείου
 • ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ

Για τον Φάρο Τυφλών Για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης:

 • ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Για αποφοίτους λυκείου:

 • ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυµούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράµµατα κατάρτισης, θα πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 55 ετών. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο (2) εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόμενους παρέχεται επιδότηση και υγειονομική κάλυψη στο ΙΚΑ.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 

 • Κάρτα ανεργίας AµεA (Νέου Τύπου Ν. 2643/98 από υπηρεσία ειδικών κοινωνικών οµάδων ΕΚΟ/ΟΑΕ∆) και φωτοαντίγραφο της κάρτας.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (ίσο ή ανώτερο από το απαιτούµενο). Οι αλλοδαποί χρειάζεται να προσκοµίσουν τουλάχιστον ως τίτλο σπουδών απολυτήριο ∆ηµοτικού από την Ελλάδα ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας.
 • ∆ικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια, ήτοι: Ιατρική γνωμάτευση µε απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Ν.2643 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.
 • Αντίτυπο ατοµικής φορολογικής δήλωσης ή ατοµικό εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου οικονοµικού έτους, µε φορολογητέο εισόδημα κάτω των 20.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω µη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης».
  • Αντίτυπο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης, ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου έτους, µε φορολογητέο εισόδημα κάτω των 30.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω µη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης».

Σημείωση: Ως ατοµικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλει µόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαµος, µονογονέας, διαζευγµένος) ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου της συζύγου του και των εξαρτωµένων µελών του. Ως εξαρτώµενα µέλη θεωρούνται τα άτοµα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Το εισόδηµα ως µοριοδοτούµενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδηµα του τελευταίου οικονοµικού έτους. • Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, και αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα ή απόφαση της Α.Σ.Π.Ε. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου. • Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα.

 • Αριθµός µητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) αν υπάρχει.
 • Αριθµός ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ)
 • ΑΦΜ από εφορία
 • Ειδικά οι οµογενείς θα πρέπει να προσκοµίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόµου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας µε την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. (Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια µου)».

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Σ.Ε.Α.ΑΝ. Χαλκοκονδύλη 37 2ος όροφος

στο τηλ 210-5221411 και στον Γιώργο Μπίλη 6972510719.

 

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2015 12:03)